Ana Sayfa | İletişim | Bilgi Edinme
19 Ocak 2019 Cumartesi | Saat : 00:49
Amaçlarımız Hakkında | Belleğini Koruyan Kentler Derneği
Amaçlarımız Hakkında

TURİZM ve KALKINMA AÇISINDAN

 MEDENİYET MİRASIMIZIN KORUNMASINA YÖNELİK

ULUSAL VE ULUSLARARASI AMAÇLARIMIZ

 

     Türk-İslam kültür ve medeniyeti araştırmaları alanında çalışan bilim insanları, araştırmacılar, sanatçılar, bağımsız araştırmacılar, resmi, özel ve sivil kurum ve kuruluşlar için bir odak noktası ve buluşma zemini oluşturmak.

     Türk-İslam kültür ve medeniyetinin dünya medeniyeti içindeki rolünü ve yerini, uluslararası kamuoyuna anlatmak.

     Türk-İslam kentlerinin tarihsel, bilimsel, kültürel ve sanatsal bakımdan, 'kent medeniyeti' kavramı içerisine giren diğer bütün alanlarında araştırmalar yaparak, kitap, bibliyografya, katalog, albüm ve diğer kaynak kitaplar yayınlanarak bu konularda kamuoyunu bilgilendirmek.

     Türk-İslam medeniyetinin tarihi süreç içerisinde ürettiği tüm değerleri tespit etmek, kaydetmek ve incelemek; İslam dünyasının bu değerler ile ilgili karşı ilmi araştırmaları katkı sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek.

     Türk-İslam medeniyetinin kültür mirasının tüm alanlarında incelemeler yaparak ‘İslami kültür Mirası’ kavramı içerisindeki yerini tespit edip bu kavramı öne çıkarmak, bu mirasın taşınabilir ve taşınmaz varlıklarını tespit etmek, korumak ve meydana çıkarmak.

     Türk-İslam Kültür Mirasının korunmasına ve yaşatılmasına yönelik her türlü araştırma, eğitim, enformasyon, koruma ve restorasyon çalışmalarına yetkin uzmanlık, danışmanlık ve teknik işgücü bakımından destek vermek ve bu minvalde, kurumlar arası her türlü işbirliğine açık olmak.

    Türk-İslam Sanatları'nın yaşatılması için, çeşitli dallarda çırak yetiştirilmesine katkı sağlamak, taşınabilir maddi kültür mirasının bir parçası olan el yazması eserlerin okunup korunması, gerektiği takdirde restore edilmesi için eğitim programları düzenlemek, teknik personel yetiştirmek.

    Türk-İslam Kenti özelinde, kent belleğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara bağlı olarak kazanılan her türlü bireysel ve kurumsal başarıyı takdir ve teşvik etmek amacıyla ödüller vermek, yarışmalar düzenlemek.

-          Turizmi, Türk-İslam kentlerinin kalkınmasında önemli bir itici güç olarak kabul ederek, Turizmin kentlerde; sosyal, kültürel, eğitim, ekonomik ve istihdam boyutlarıyla değerlendirmesini sağlamak.

-          Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında, turizmin geliştirilmesi doğrultusunda koordinasyonun sağlanmasını gerçekleştirmek.

-          Türk-İslam kentlerinin turizm alt yapısının geliştirilmesine yönelik özel planlamalar yapmak, yatırım ve teşviklerin verilmesini kolaylaştırmak,  bürokratik engellerin kaldırılması konusunda yasal alt yapının geliştirilmesine katkı sağlamak.

 

-          Türk-İslam kentlerinin turizm envanterinin ivedilikle güncelleyerek ve yeni destinasyonların, turizm koridorlarının belirlenmesini sağlamak.

-          Turizm havzalarının oluşturulması ve yönetim planlarının hazırlanmasını sağlamak.

-          Yeni kültür turizm koruma ve gelişim bölgelerinin, turizm merkezlerinin tespiti ve ilanı için gereken çalışmaların yapılmasını sağlamak.

-          Kültürel Miras ve Turizm Kalkınma Birliklerinin yeniden kurulmasını sağlamak.

-          Kültür ve turizme yönelik alt yapı hizmet birliklerinin ivedilikle kurulmasını sağlamak.

-          Kentlerde ulaşım problemlerinin hızla çözümlenmesi, havaalanı-kent ulaşım bağlantısının hızlı, güvenli ve rahat bir biçimde sağlanmasına yönelik toplu taşım sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak.

-          Turizm eğitimlerine ağırlık verilmesi ve turizm algısının güçlendirilmesini sağlamak.

-          Türk-İslam kentlerinin (fiziki üst yapı bakımından) kentsel mekân kalitesinin arttırılması için, yerel yönetimlere, sanat-mimari-estetik-kültür merkezli bilgi ve strateji desteği sağlamak.

-          Türk-İslam kentlerinin estetik bakımdan kent süliyetlerini önceleyen imar planlarının hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları yerel yönetimlerle paylaşarak, bu kentlerin geleneksel süliyetlerinin korunmasına katkı sağlamak.

-          Tarihi dokunun ve kentsel sit alanlarının korunması amaçlı imar planlarının hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak teknik bilgi ve stratejik destek sağlamak.

-          Çarpık kentleşme sorunu karşısında üretilen kentsel dönüşüm projelerinde, turizm alt yapısının öncelenmesi konusunda çalışmalar yapmak ilgili idarelerle, konu hakkında yapılan çalışmaları paylaşmak.

-          Kent peyzajı ve kentsel alt yapı çalışmaları planlanırken, turistik ihtiyaçların gözetilmesini sağlamak.

-          Kent rehberleri ve turizm haritalarının ivedi bir şekilde kapsamlı olarak ve kent estetiğini estetiği önceleyecek bir şekilde hazırlanmasını sağlamak.

-          Kent müzelerinin sayısının arttırılması konusunda çalışmalar yapmak.

-          Türk-İslam kentlerindeki mevcut müzelerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması için projeler hazırlamak.

-          Ören yerlerinin ve açık hava müzelerin ulaşım ve tarihi peyzaj çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

-          Anadolu’nun tümünde yüzey araştırmaları için akademisyenlere özel teşviklerin verilmesi için çalışmalar yapmak.

-          Höyük ve Tümülüs zengini Anadolu’da, yeni arkeolojik kazıların yapılması için üniversiteleri teşvik etmek.

-          Türk-İslam kentlerinin tarih, edebiyat, sanat, kültür, yöresel ağız, folklor, sosyal doku, coğrafya, doğal-fiziki yapı gibi çok farklı yönleri ile bölgeyi anlatan inceleme, araştırma, edebi eser, envanter vb. nitelikteki eserlerin bir araya getirilerek yeni yayınların yapılamasını ve her kent için ayrı bir külliyat oluşturulmasını sağlamak.

-          Yeni turizm yatırımcıları için bürokratik engellerin azaltılması ve teşviklerin arttırılması konularında çalışmalar yapmak.

-          Turizm ürünlerinin kalitesinin arttırılması ve yeni ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yapılmasını sağlamak.

-           Tüm Anadolu kentlerinde, kültür ve turizm yatırımlarında uzman bir ekibin kamu kurum- kuruluşlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, yatırımcılara ve halka, programlı ve sistemli bir şekilde finansal ve beşeri kaynakların temini ve kullanılması konusunda eğitimlerin verilmesini ve ulusal-uluslararası hibe programlarının ve teşviklerin anlatılmasını sağlamak.

-          Türk-İslam kentlerinde yetiştirilen tarım ürünlerinin (fıstık, kayısı, incir, üzüm vb.) ve yöresel yemeklerin turistik arzını yapabilecek projelerin geliştirilmesini sağlamak.

-          Türk-İslam kentlerinin tabiat varlıkları ile ilişkili olan turizm potansiyellerinin geliştirilmesi için yayla turizmi, eko turizm, doğa sporları turizmi, agro turizmi gibi turizm türlerinin alt yapısını geliştirmeye ve bunların yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin hazırlanmasına katkı sağlamak.

-          Anadolu’da mevcut milli parkların geliştirilmesi ve milli park potansiyeli arz eden alanların koruma statülerinin belirlenmesine katkıda bulunmak.

-          Türk-İslam kentlerinde, jeopark potansiyeli arz eden alanların gerekli envanter ve haritalandırma çalışmalarının yapılması ve turizme kazandırılması ile ilgili projeler yapmak.

-          Türk-İslam kentlerinin inanç turizmi envanterlerinin ve haritalarının hazırlanmasını sağlamak.