Ana Sayfa | İletişim | Bilgi Edinme
19 Ocak 2019 Cumartesi | Saat : 00:49
Temsilcilik Yönergesi | Belleğini Koruyan Kentler Derneği
Temsilcilik Yönergesi

 

BELLEĞİNİ KORUYAN KENTLER DERNEĞİ TEMSİLCİLİK YÖNERGESİ

MADDE 1- TANIMLAR

Merkez: Belleğini Koruyan Kentler Derneği

Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli görülen illerde veya bölgelerde tüzük doğrultusunda dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.

Yönetim Kurulu: Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu

Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanunu

Tüzük: Belleğini Koruyan Kentler Derneği Tüzüğü

Temsilci: Belleğini Koruyan Kentler Derneği’ni temsil eder, Belleğini Koruyan Kentler Derneği’nin o il ya da bölgede ki en yetkili organıdır. Temsilciliğin amacı Dernek merkezinin amacıyla aynı doğrultudadır.

MADDE 2- Kuruluş

Belleğini Koruyan Kentler Derneği dernek temsilcisi olmak için Merkez Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçede derneğin amacına ulaşması için ne gibi katkılarda bulunacakları gerekçeli olarak belirtilir. Merkez Yönetim Kurulu bu başvuruyu görüşerek karara bağlar. Bir ilde ya da bölgede temsilcilik açılması kararının alınması durumunda olumlu karar dilekçe sahiplerine Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilik açılması için dilekçe veren üyeler temsilciliğin açılması işlemlerinin de sorumluluğunu üstlenirler. Temsilciliğin açılması için gerekli evrakları tamamladıktan sonra Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir, kuruluş işlemlerini başlatırlar.

MADDE 3-Kabul Edilme Şartları:

- Belleğini Koruyan Kentler Derneği’nin üyesi olmak

-Bulunduğu ilde ya da bölgede en az 6 ay süreyle ikamet etmiş olmak

- Derneğin tüzüğündeki çalışma alanlarının herhangi birinde faaliyet göstermiş ya da gösteriyor olmak

-Bulunduğu il ya da bölgedeki diğer üyelerden en az 3’ nün referansını almış olmak. (Bu madde 1 Ocak 2017 den itibaren geçerlidir.)

-Yardımcısını birinci derece yakınları dışında kalan üyeler arasından seçmiş olmak ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna bu konuda bilgi vermek, onayını almak.

-Dernek Merkezinde alınacak kararlara ve Dernekler kanununa uymayı kabul etmiş olmak.

-Temsilcilik iletişimi için elektronik posta, faks ve benzeri iletişim olanaklarına sahip olmak.

- Belleğini Koruyan Kentler Derneği ile aynı amacı taşıyan benzeri kurumların Yönetim Kurulu veya diğer birimlerinde görev alabilmek ancak Belleğini Koruyan Kentler Derneği Genel Merkezinin bilgisi ve onayı ile mümkündür.

MADDE 4-Faaliyet ve Sorumluluklar:

-Dernek tüzüğü ve mevzuatı doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulunun karar ve talimatlarını yerine getirir.

-Her yılbaşında yıllık çalışma programını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunar.
-Sınırları içerisindeki kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalarını kendileri, sınırları dışında ise Genel Merkez aracılığı ile yapar.
-Görsel ve yazılı basına yapacağı açıklamaları, Genel Merkezle koordineli olarak yapar,

-Dernek hakkında hukuki ve cezai müeyyide gerektirecek konularda sözlü veya yazılı demeç veremez.
-Mevzuata uygun olarak evrakların, belgelerin muhafazasını sağlar.
-Üyelere ve kamuoyuna derneğin faaliyet alanlarında bilgi vermek veya eğitim amacıyla konferanslar, seminerler, sosyal ve bilimsel toplantılar düzenler ve bu konuda merkezle işbirliği yapar, sonucunda merkeze yazılı rapor verir.

-Yapacağı çeşitli etkinliklerde Belleğini Koruyan Kentler Derneği’nin temsilcisi olduğu ifadesine yazılı malzemelerde ve duyurularda yer verir.
-Temsilcilik; bölgesindeki Belleğini Koruyan Kentler Derneği üyelerinin adres ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri genel merkeze bildirir.
-Dernek tüzüğü ile bağdaşmayan davranışlarda bulunanları Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

-Üye aidatlarını veya bağışlarını ödeme şeklini tespit eder, toplar ve merkeze gönderir.
- Belleğini Koruyan Kentler Derneği’nin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunabilir, gelir sağlamak için olanakları araştırır.

-Yılda en az iki kez sosyal faaliyet düzenler.

-Her 6 ayda bir kez çalışmaları hakkında merkeze rapor sunar.

- Belleğini Koruyan Kentler Derneği hakkında kamuoyu bilinci oluşturabilmek için özel ve kamu kuruluşlarına ziyaretler yapabilir.

-Dernek merkezinden gönderilen materyalleri üyelere ve ilgili birimlere ulaştırır, yayar.

-Temsilcilik çalışmalarını yürütebilmek amacıyla 1 yıl içinde uygun bir mekân oluşturması esastır.

MADDE 5- Temsilciliğin Fesh Edilmesi:

-Temsilciliğin feshi merkez yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir, Genel kurula getirilemez.

-Dernek adını ve yetkilerini dernek tüzüğünde yazılı amaçlar dışında ve/veya kendi çıkarları için kullanmak.

-Merkez tarafından verilen görevleri yerine getirmemek.

-Dernek merkezi tarafından yapılan çalışmalara mazeretsiz olarak iki kez üst üste katılmamak.

-Dernekler kanununa aykırı hareket etmek.

-İzinsiz bağış toplamak ve yardım kampanyaları düzenlemek.

Geçici Madde1

Yönerge Merkez Yönetim Kurulu 12 sayılı karar ve 10.10.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.